תקנון האתר

1. הגדרות
"נפרטיטי" או "החברה" – נפרטיטי פז בע"מ, ח.פ. 513911800;
"האתר" – www.nefartiti.co.il; 
"משתמש" – כל אדם לרבות תאגיד, הרשאי להשתמש באתר, לגלוש בו ולבצע פעולות במסגרתו, הכל בכפוף למילוי
התנאים המפורטים בתקנון;
"המוצרים" – בגדי נשים, פרטי לבוש וכל המוצרים המוצעים למכירה באתר;
"פעולה" – כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה באתר ורכישת מוצרים המוצעים בו למכירה;
"עסקה" – מכירת המוצרים המוצעים למכירה באתר.

2. כללי

2.1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה לכל דבר ועניין. השימוש באתר וביצוע פעולה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר, כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ורואים במשתמש באתר כמי שקרא אותן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי כל משתמש מצהיר, כי הנו מודע ומסכים להוראות תקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה, האתר, בעלי החברה, בעלי האתר, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא היטב את התקנון באתר ולביצוע כל פעולה או עסקה בו.
2.2. אתר החברה הינו אתר המצוי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט, הנמצא בבעלות החברה ומנוהל ומופעל על-ידה ו/או על-ידי מי מטעמה.
2.3. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. כמו כן, רשאית החברה להסיר את האתר לחלוטין מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.
2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או האפשרות לבצע פעולות באתר ו/או לבטל כל פעולה של משתמש באתר שהתנהגותו אינה הולמת, אינה ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.
2.5. תקנון זה ותנאיו ניתנים לשינוי, מחיקה, הוספה ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש להתעדכן בתקנון מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים החלים עליו באותה עת שכן אלו מחייבים אותו, במיוחד לפני כל שימוש וגלישה באתר וביצוע פעולה בו. הגרסה המופיעה באתר בכל עת היא הקובעת באותה עת לכל שימוש באתר ו/או ביצוע פעולה או עסקה בו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתקנון, לתנאיו ו/או לשינויים שנעשו בו, עליו להימנע מלהמשיך לגלוש באתר ולבצע בו פעולות.
2.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
2.7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע ולהפך.
2.8. הוראות התקנון חלות גם על גלישה ו/או שימוש באתר וביצוע כל פעולה בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר לרבות מכשירים ניידים, מחשבים נישאים, מחשבי לוח וכיו"ב.
2.9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3. מי רשאי לבצע פעולות באתר
רשאי לגלוש באתר ולבצע בו פעולות כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן ובכפוף לתנאי
תקנון זה:
3.1. המשתמש הינו מעל גיל 18 או הינו עסק או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל, והכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לרבות רכישה של המוצרים המוצעים באתר.
3.2. במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ("האפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לגלוש בו, בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שתעשה על-פי תנאיו. כל פעילות באתר אשר תבוצע על-ידי קטינים מהווה הסכמה של האפוטרופוס והקטינים לאמור בתנאי התקנון. במידה שהמשתמש אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו ופעולותיו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. יחד עם זאת, כל פעולה באתר שהתבצעה על-ידי מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס כאמור, לא תחייב את החברה.
3.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או אמצעי זיהוי אחר או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל או תייר הנמצא כדין בישראל.
3.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על-ידי אחת מחברות האשראי המורשות בישראל או הינו בעל חשבון PayPal המנוהל על שמו. 
3.5. המשתמש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים או כתובת למשלוח דואר בישראל.
3.6. החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה שהיא לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
3.6.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
3.6.2. המשתמש מתגורר במקום או באזור אליו חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים לא מבצעות חלוקת דואר או משלוחים;
3.6.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר בו התבקש למסור פרטים באתר או בטלפון, פרטים שגויים במתכוון;
3.6.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה או בפעילותו התקינה של האתר;
3.6.5. בכוונת המשתמש למכור את המוצר שרכש באתר לצד שלישי ו/או לסחור בו.
3.7. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר למשתמש בחתימת בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה במעמד האספקה ו/או בהצגת חשבונית או מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבלו ממערכת ההזמנות של האתר.

4. המוצרים המוצעים למכירה באתר
4.1. באתר קיימת זירת מכירות המציעה למשתמש מוצרים המיוצרים בתקנים הגבוהים ביותר ובהקפדה על-ידי החברה בישראל, מחומרי גלם איכותיים, חלקם מיובאים על-ידי החברה באופן בלעדי, במסגרתה תתבצענה רכישות של אותם מוצרים. מוצרים הנמכרים דרך האתר, מוצעים למשתמש לרכישה במחיר הנקוב בו במועד ביצוע העסקה וזהו המחיר הקובע.
4.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ואת מחירם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. חלק מהמחירים באתר הם מחירים בלעדיים לאתר ורלוונטיים אך ורק לרוכשים באמצעותו ואלו אינם תואמים את מחירי המוצרים בחנויות החברה ו/או אצל צד שלישי. כמו כן, קיימים מוצרים הנמכרים באופן בלעדי באתר, אשר אינם נמכרים בחנויות החברה. המחירים אינם כוללים דמי משלוח ואלו מתווספים בסיום הליך הרכישה, הכל אלא אם צוין אחרת ובהתאם למאפייני ההזמנה והמוצר, לדרך האספקה שבחר המשתמש ולמדיניות המשלוחים של החברה ושל הגורם המבצע את האספקה.
4.3. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמש באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה לגבי ביצוע עסקה באתר. מובהר, כי תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות המופיעות באתר (לרבות הפרשי גוונים וצבעים ופרטי המוצרים) ובין המוצרים שיסופקו בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסכים. כמו כן, במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין המפרט בדף המוצר (כהגדרתו מטה), יגבר התיאור בדף המוצר ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתמונה.
4.4. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.5. במקרה שמוצר מצוין באתר במחיר לא נכון בשל טעות סופר או טעות במידע על המחירים שקיבלה החברה מספקיה, תהיה לחברה זכות לסרב למלא הזמנה או לבטל עסקה שבוצעה במחיר לא נכון. לחברה קיימת זכות לסרב למלא הזמנה כאמור או לבטלה גם אם העסקה כבר אושרה וכרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal של המשתמש חויב. ככל שכרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal חויב עבור העסקה וזו בוטלה, יקבל המשתמש זיכוי לחשבון כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal בסכום שחויב.
4.6. החברה תעדכן את האתר כאשר מוצר אזל מהמלאי אולם ייתכנו מקרים בהם האתר לא יעודכן מכל סיבה שהיא או שתתבצענה מספר רב של רכישות באתר בזמן קצר, והנתונים אודות המלאי לא יהיו מעודכנים או לא יתעדכנו באופן מיידי אלא זמן מה לאחר מכן. ככל שבוצעה הזמנה ולאחר מכן התברר, כי המוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי, תודיע על כך החברה למשתמש תוך 7 ימי עסקים, ותאפשר לו לבחור בין המתנה לחידוש המלאי, מוצר חלופי שווה ערך (ככל שקיים כזה), מוצר בעל ערך נמוך יותר וקבלת זיכוי למימוש באתר בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, מוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, הכל מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד או ביטול את העסקה. בנוסף, במקרה כזה, רשאית החברה לבטל את העסקה ולזכות את המשתמש, ככל שחויב, ולא תהיה לו כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

5. רכישה באתר
5.1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר ובמחירים אטרקטיביים. המשתמש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה באתר.
5.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג "דף מוצר", המציג את המוצר המוצע למכירה, מאפייניו ומחירו ("דף מוצר"). החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ומאפייניהם, ללא הודעה מוקדמת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3 . על מנת לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר וכן פרטים נוספים (ככל שקיימים וככל שהדבר נדרש עבור אותו מוצר- מידה, צבע, כמות וכיו"ב). לאחר בחירת המוצר ומאפייניו יש להוסיפו לסל הקניות ולהמשיך בבחירת מוצרים נוספים או לעבור ישירות לתשלום. לאחר מכן יוצגו פרטי ההזמנה ועל המשתמש להקליד את הפרטים הבאים: שם ושם משפחה, כתובת, מיקוד, מספר מכשיר נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח דואר (ככל שזו שונה מכתובת המשתמש) ולבחור את אמצעי התשלום. יצוין, כי בשלב זה באפשרות משתמש הרשום לאתר להתחבר למערכת האתר והוא לא יידרש למלא בשנית את הפרטים הנ"ל אולם, משתמש אשר מעוניין להירשם לאתר נדרש למלא פרטים אלו וכן לבחור סיסמה. המשתמש יכול לבחור גם לבצע את ההזמנה כ"אורח" ולמלא רק את הפרטים הנ"ל. לאחר מכן, יש למלא את פרטי כרטיס אשראי (אלא אם המשתמש בחר ב- PayPal כאמצעי תשלום) וכן לבחור את דרך האספקה ("טופס ההזמנה"). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירה והקלדה של הפרטים הנכונים והמדויקים שאם לא כן, לא תוכל החברה להשלים את ההזמנה ולהבטיח את ביצועה. יצוין, כי ניתן לראות את ההזמנה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" באתר. כמו כן, ניתן לבצע הזמנה טלפונית באמצעות יצירת קשר עם החברה בטלפון המופיע באתר.
5.4. חיוב המשתמש בגין העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal מיד עם סיום פעולת ההזמנה. לאחר סיום פעולת ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי/PayPal, תינתן הודעה מתאימה, כי העסקה אושרה. יודגש, כי העסקה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת האשראי/PayPal על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי/PayPal יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במקרה זה, על מנת להשלים את העסקה, יידרש מהמשתמש ליצור קשר עם החברה לצורך הסדרת התשלום ואישור חברת האשראי/PayPal לביצוע העסקה. ככל שהמשתמש לא יצור קשר עם החברה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה כאמור ו/או ככל שלא יתקבל אישור חברת האשראי/PayPal לעסקה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.
5.5. במקרה בו בחר המשתמש לשלם באמצעות כרטיס אשראי אולם הוא אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, יכול המשתמש ליצור קשר עם החברה במסגרת שעות פעילותה ולמסור את פרטי האשראי באמצעות הטלפון המופיע באתר. העסקה תשתכלל רק כאשר המשתמש ייצור קשר עם החברה וימסור את פרטי כרטיס האשראי שלו במדויק והחברה תאשר את העסקה. יובהר, כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית, למסרון למכשירו הנייד ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה.
5.6. לאחר ביצוע העסקה ואישורה על-ידי חברת האשראי/PayPal, תרשם העסקה במחשבי החברה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצועה בתוך 72 שעות מהשלמתה בצירוף חשבונית. יודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את החברה. יצוין, כי המידע שיוכנס על-ידי המשתמש לאתר לרבות מילוי כתובת הדואר האלקטרוני במקום המיועד לכך באתר, ישמש, בין היתר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים של החברה, זאת לאחר קבלת אישור לכך על-ידי המשתמש, הכל בכפוף למדיניות הפרטיות בתקנון.
5.7. במקרה שבו לא תוכל החברה לעמוד בהזמנה כפי שהוזמנה מכל סיבה שהיא, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות באתר, לא תבוצע העסקה ולא יגבה כל תשלום מהמשתמש. השלמת העסקה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה החברה לא תוכל לעמוד בהזמנה מכל סיבה שהיא ו/או שמוצר אזל מן המלאי ו/או שקיימת בעיה כלשהי באספקתו, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול העסקה והוא יזוכה ככל שחויב. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, בהודעה טלפונית או במסרון למכשירו הנייד, על-פי בחירת החברה. במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה.
5.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל עסקה או לקבוע כמות מינימלית/מקסימלית להזמנה של מוצר מסוים, גובה מינימלי לעסקה או משקל מוצרים מקסימלי, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5.9. החברה אינה אחראית לאי השלמת עסקה באתר או בטלפון הנובע מהזנה או מסירה של פרטים שגויים על-ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא. על המשתמש להקפיד על מסירה מדויקת של הפרטים ולבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר וביצוע התשלום.
5.10. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש מהלך העסקה.

6. ביטול עסקה על-ידי המשתמש
6.1. משתמש אשר ביצע עסקה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות אשר הותקנו על-פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן"), ובהתאם להוראות התקנון, כפי שיפורט להלן.
6.2. משתמש המעוניין לבטל עסקה רשאי לעשות כן על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: [email protected] בפקס' המופיע באתר או באמצעות "צור קשר" באתר, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום שקיבל המשתמש את המוצר.
6.3. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את קבלת ההודעה על ביטול עסקה בחברה. כמן כן, יש לציין בהודעה על ביטול עסקה את פרטי העסקה ולצרף חשבונית.
6.4. תחת ביטול העסקה ובהסכמת החברה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, יכול המשתמש להחליף את המוצר במוצר שווה ערך אחר (ככל שקיים כזה) או במוצר בעל ערך נמוך יותר וקבלת זיכוי בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים או במוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין המוצרים, מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד. במקרה זה, על המשתמש לשלוח את המוצר למשרדי החברה בדואר רשום (באמצעות שימוש במדבקת משלוח הגוביינא המצורפת להזמנה) או להגיע באופן עצמאי למשרדי החברה או לאחת מחנויות החברה בכתובות המופיעות באתר, בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות, על מנת לבצע את ההחלפה. ככל שהמשתמש לא בחר באיסוף עצמי, המוצר החליפי יישלח למשתמש בדואר רשום, במשלוח באמצעות דואר שליחים או חברת המשלוחים, כאשר על המשתמש לשאת בעלות משלוח, הכל בהתאם למדיניות המשלוחים של החברה ושל הגורם המבצע את האספקה.
6.5. עם קבלת ההודעה על ביטול עסקה (וככל שהמשתמש אינו מעוניין במוצר חלופי), תבטל החברה את החיוב (ככל שהמשתמש חויב) ואם זוכה חשבונה של החברה, יושב למשתמש סכום החיוב באמצעות זיכוי כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal באמצעותו בוצעה העסקה, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול עסקה או מיום קבלת המוצר נשוא העסקה שבוטלה במשרדי החברה, לפי המאוחר מביניהם. ככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal של המשתמש מכל סיבה שהיא או שהתשלום בוצע במזומן או בשיק מזומן, תשיב החברה למשתמש את התמורה במזומן או בשיק מזומן. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על-פי ערכו של המוצר ביום ביצוע העסקה. יצוין, כי זיכוי על מוצר שנרכש במבצע, בהנחה, באמצעות קופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה שבוצעה בפועל.
6.6. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמשתמש קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר קיימת אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: [email protected], בפקס' המופיע באתר או, באמצעות "צור קשר" באתר, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולתקנון. במקרה שביטול מהטעמים הנ"ל יימצא מוצדק, יזוכה המשתמש במלוא סכום העסקה באותו האופן שבו בוצע התשלום.
6.7. בכל מקרה של ביטול עסקה, על המשתמש להשיב את המוצר למשרדי החברה בדואר רשום (באמצעות שימוש במדבקת משלוח הגוביינא המצורפת להזמנה) או במסירתו באופן עצמאי למשרדי החברה או לאחת מחנויות החברה בכתובות המופיעות באתר (בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות), באריזתו המקורית, שלם, תקין, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שניזוק או שנעשה בו שימוש. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה או הושחתה או מוצר שנשבר, נקרע או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש רשלני ו/או בזדון ו/או שלא על-פי הוראות השימוש והתחזוקה והוראות החברה.
6.8. יודגש, כי זכות ביטול עסקה לא תחול לגבי מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור המשתמש על פי מידות או דרישות מיוחדות וכן לגבי הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים.
6.9. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה של ביטול עסקה על-ידי המשתמש שלא עקב פגם או אי התאמה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר נשוא הביטול או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ככל שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי וחברת האשראי או הגוף שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בתשלום שנגבה ממנה.
6.10. ביטול עסקה לפי סעיף 6 זה, יחול אך ורק על עסקה שסכומה עולה על 50 ₪, אלא אם יוחלט אחרת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.11. לא ניתן לבטל עסקה שלא בהתאם להוראות התקנון ולהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו על-פיו.

7. ביטול עסקה על-ידי החברה
7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה שביצע משתמש ו/או להגביל או לבטל את זכותו של משתמש לבצע פעולות או עסקאות באתר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
7.1.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם, נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה ו/או כל פעולה שבוצעה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: תקלות חשמל, תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות, שריפה, שביתה, חבלה כלשהי, אירוע בטחוני ותקלות שמקורן במזג האוויר ובנזקי טבע.
7.1.2. במקרה שלאחר סיום ביצוע העסקה התגלה, כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את העסקה או לאפשר למשתמש להמתין למוצר עם חידוש המלאי או להציע מוצר חלופי שווה ערך (ככל שקיים כזה), מוצר בעל ערך נמוך יותר ומתן זיכוי למימוש באתר בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים או מוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום של המשתמש בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, הכל מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד ועל-פי שיקול דעתה של החברה.
7.1.3. במקרה שלא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש ו/או במקרה שהמשתמש לא השלים את הזמנתו באתר מכל סיבה שהיא, לרבות עקב אי הזנת פרטים או אמצעי תשלום ו/או במקרה שהמשתמש מסר בעת ביצוע העסקה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
7.1.4. במקרה שיתברר לחברה, כי המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או שעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או של צד שלישי כלשהו ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.
7.1.5. במקרה שהמשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, בבעלי המניות שלה, במנהליה, בעובדיה ו/או במי מטעמם ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו.
7.1.6. במקרה שהחברה סבורה, כי בכוונת המשתמש למכור את המוצרים שנרכשו על-ידו באתר לצד שלישי. המשתמש מאשר ומתחייב, כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.
7.1.7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים, כולם או חלקם, בכל אופן שהוא ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים למשתמש ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע העסקה למועד האספקה המשוער שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה או על חומרי הגלם המיועדים לייצורם.
7.1.8. במקרה שהכתובת שמסר המשתמש בעת ביצוע העסקה כמען למשלוח ההזמנה, נמצאת מחוץ לאזור פעילות החברה, חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים ו/או מוגבלת לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת.
7.1.9. במקרה שהמשתמש בחר באספקה באמצעות איסוף עצמי ולא הגיע לאסוף את הזמנתו בתוך 30 ימים מהמועד שקיבל הודעה מהחברה, כי הזמנתו מוכנה לאיסוף מהמקום שבחר המשתמש לאיסוף ההזמנה.
7.1.10. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונתו או בכל דבר אחר הנוגע למוצר ולמאפייניו או בקבלת פרטים מן המשתמש.
7.1.11. במידה שיתברר לחברה, כי אין ביכולתה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש או להבטיח אספקה למשתמש בכתובתו כפי שנמסרה על-ידו במועד ביצוע העסקה.
7.1.12. במקרה שמשתמש ביצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או שאינו מוחזק בידיו.
7.1.13. במקרה שמשתמש ביצע רכישה ו/או התכוון לבצע רכישה באמצעות חשבון PayPal שאינו מנוהל על שמו והוא אינו בר רשות שימוש בו ו/או שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש.
7.2. בוטלה עסקה על-ידי החברה, מכל סיבה שהיא, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר בחנויות החברה או אצל צד שלישי, במחיר גבוה יותר.
7.3. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תיידע החברה את המשתמש ותשיב לו את מלוא התמורה ששילם (ככל שילם) באופן שבו בוצע התשלום והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה.

8. שירות ואחריות
8.1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש ולא תהיה למשתמש באתר כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האתר, המוצרים המוצעים בו, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו.
8.2. כל המוצרים הנמכרים באתר נבדקו בקפדנות לפני יציאתם מהחברה והינם חדשים לחלוטין ונהנים מהאחריות ומהשירות המקובלים, בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לפרטים המופיעים באתר, בחשבונית ו/או במסמכים נלווים למוצר (ככל שצורפו) ("תנאי האחריות"). החברה מספקת אחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם ולתקינותם בכפוף לתנאי האחריות, לתקנון ולהוראות הדין.
8.3. ככל שלא צוין אחרת, תקופת האחריות על המוצרים היא 14 ימים מיום שקיבל המשתמש את המוצר. על המשתמש לבדוק את המוצר היטב מיד עם קבלתו. האחריות על המוצרים כוללת פגם, קלקול או בלאי בלתי סביר שקיים במוצר עם קבלתו אצל המשתמש או שנגרם למוצר במהלך תקופת האחריות, הכל תוך שימוש רגיל וסביר במוצר, שימוש אישי בלבד ועל-פי ייעוד המוצר, הוראות השימוש והתחזוקה והוראות החברה. במקרה של תקלה או פגם כלשהו במוצר, על המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של החברה במסגרת שעות פעילותו, על-פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר או בתקנון. בכל פנייה בנושא אחריות, יש לציין את פרטי הזמנה ולפרט את מהות הפגם או הקלקול ולהציג את החשבונית, תעודת המשלוח, תמונות ויתר המסמכים שצורפו למוצר או נשלחו למשתמש וכל מסמך אחר שתדרוש החברה, הכל אלא אם התקבלו מהחברה הנחיות אחרות.
8.4. בלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות על המוצרים לא תחול במקרים הבאים:
8.4.1. המוצר הושחת, נשבר, נקרע, נפרם, דהה, התכווץ, התרחב או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון או לא תקין במוצר, שימוש שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי הוראות השימוש והתחזוקה, ההוראות באתר ו/או על גבי המוצר ו/או הוראות החברה, שימוש רשלני ו/או בזדון;
8.4.2. הפגם או הקלקול במוצר נובע מאש, נוזלים, כימיקלים, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר;
8.4.3. הפגם או הקלקול נגרם כתוצאה מהובלה ו/או מטיפול כלשהו שנעשה במוצר על-ידי המשתמש או על-ידי גורם כלשהו מלבד החברה ו/או מי מטעמה;
8.4.4. נעשה ניסיון לבצע שינוי כלשהו במוצר או נעשה ניסיון לתקן את המוצר על-ידי גורם כלשהו מלבד החברה ו/או מי מטעמה;
8.4.5. המוצר לא אוחסן או אוחסן באופן לא נכון או לא תקין ושלא על-פי הוראות השימוש והתחזוקה, ההוראות באתר ו/או על גבי המוצר ו/או הוראות החברה;
8.4.6. המוצר לא תוחזק או תוחזק באופן לא נכון או לא תקין ושלא על-פי הוראות השימוש והתחזוקה, ההוראות באתר ו/או על גבי המוצר ו/או הוראות החברה;
8.4.7. המוצר לא נמצא ברשות המשתמש ששמו מופיע על-גבי החשבונית ו/או קיים חוסר התאמה כלשהי בין הפרטים המופיעים בחשבונית לפרטי המשתמש שברשותו נמצא המוצר;
8.4.8. המוצר עבר גיהוץ ו/או כביסה שלא על-פי ההוראות באתר, ההוראות על גבי המוצר ו/או הוראות החברה;
8.4.9. הפגם או הקלקול נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
8.5. לצורך מימוש האחריות על המשתמש לשלוח את המוצר למשרדי החברה בדואר רשום (באמצעות שימוש במדבקת משלוח הגוביינא המצורפת להזמנה) או למסור את המוצר בכוחות עצמו למשרדי החברה או לאחת מחנויות החברה בכתובות המופיעות באתר (בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות), בצירוף מכתב המפרט את מהות הפגם או הקלקול והמסמכים המפורטים בסעיף 8.3 לעיל, הכל אלא אם התקבלו מהחברה הנחיות אחרות. החברה תיבחן את המוצר ותחליט על-פי שיקול דעתה הבלעדי, האם הפגם או הקלקול עומד בתנאי האחריות. החברה רשאית לאסוף את המוצר מהמשתמש, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.6. במידה שימצא, כי המוצר עומד בתנאי האחריות, חברה תתקן את המוצר או תחליפו במוצר חדש ובלבד שהמוצר ו/או חומרי הגלם הנדרשים לתיקונו נמצאים במלאי, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר תיקון או החלפה של המוצר, המוצר המתוקן או החדש יישלח למשתמש בדואר רשום ללא דמי משלוח. המשתמש רשאי לבחור באיסוף עצמי ממשרדי החברה או מאחת מחנויות החברה בכתובות המופיעות באתר (בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות) או במשלוח באמצעות דואר שליחים או חברת המשלוחים בתוספת דמי משלוח, בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה ושל הגורם המבצע את האספקה. ככל שהחברה תחליט, כי יש להחליף את המוצר בחדש והמוצר חסר במלאי, יוכל המשתמש לבחור בין המתנה למוצר עם חידוש המלאי, מוצר חלופי שווה ערך (ככל שקיים כזה), מוצר בעל ערך נמוך יותר וקבלת זיכוי למימוש באתר בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים או מוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, הכל מתוך מוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בתיקון המוצר, במוצר חדש או במוצר אחר, יינתן לו זיכוי למימוש בקנייה באתר או החזר כספי, על-פי בחירתו. יובהר, כי מאחר שחלק מחומרי הגלם המשתמשים לייצור המוצרים מיובאים מחו"ל, הרי שחידוש המלאי או תיקון מוצר במקרה של חוסר במוצר או בחומר גלם מסוים, עלול לארוך זמן רב. המשתמש מסכים, כי הבעלות על מוצר שהוחלף תעבור לחברה וזה יהפוך באופן אוטומטי לרכושה. יובהר, כי תקופת האחריות על מוצר שתוקן לא תוארך או תחודש וזו תיוותר ללא שינוי.
8.7. במידה שימצא, כי האחריות על המוצר אינה חלה מהסיבות שצוינו לעיל או שהמוצר אינו עומד בתנאי האחריות מכל סיבה שהיא, והמשתמש יבקש כי החברה תתקן את המוצר והחברה תיאות לעשות כן, על המשתמש לשאת בעלות התיקון או בעלות רכישת מוצר חדש, ככל שלא ניתן לתקנו. המוצר המתוקן או החדש יישלח למשתמש בדואר רשום או במשלוח באמצעות דואר שליחים או חברת המשלוחים כאשר על המשתמש לשאת בעלות המשלוח, בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה ושל הגורם המבצע את האספקה. המשתמש רשאי לבחור באיסוף עצמי ממשרדי החברה או מאחת מחנויות החברה בכתובות המופיעות באתר (בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות).
8.8. המשתמש רשאי להגיע למשרדי החברה או לאחת מחנויות החברה על מנת למדוד את המוצרים שהוא מעוניין לרכוש בטרם ביצוע הזמנה. ככל שהמשתמש מעוניין להחליף מידה של מוצר לאחר שקיבל את המוצר, הוא רשאי לעשות כן תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה זה, על משתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה ולתאם מועד ומקום להחלפת מידת המוצר (במשרדי החברה או באחת מחנויות החברה ובמסגרת שעות הפעילות), כאשר על הלקוח להגיע למקום בכוחות עצמו ועל חשבונו או לשלוח את המוצר למשרדי החברה בדואר רשום (באמצעות שימוש במדבקת משלוח הגוביינא המצורפת להזמנה), בצירוף מכתב המפרט את ההחלפה הרצויה וחשבונית, הכל אלא אם התקבלו מהחברה הנחיות אחרות. החברה תישלח למשתמש את המידה הרצויה ובלבד שזו קיימת במלאי, בדואר רשום או בדואר שליחים, כאשר על המשתמש לשאת בעלות המשלוח, אלא אם הוא בחר באיסוף עצמי. במקרה שהמידה הרצויה חסרה במלאי, יוכל המשתמש לבחור בין המתנה לחידוש המלאי, מוצר חלופי שווה ערך, מוצר בעל ערך נמוך יותר וקבלת זיכוי למימוש באתר בגובה ההפרש בין המוצרים או מוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין המוצרים, הכל מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד או לבטל את העסקה.
8.9. החברה לא תהיה אחראית על אופן השימוש במוצר על-ידי המשתמש ותוצאותיו והמשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן השימוש במוצר שרכש באתר ולכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרם לו או למי מטעמו בקשר עם השימוש במוצר. החברה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש לא נכון או לא תקין במוצר, שימוש שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי הוראות השימוש והתחזוקה, ההוראות באתר ו/או על גבי המוצר ו/או הוראות החברה, תהיה עילת התביעה אשר תהיה.
8.10. המשתמש יפצה או ישפה את החברה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם בגין טענות, דרישות ו/או תביעות שתוגשנה כנגד מי מהם, כתוצאה מנזק שהוא בגדר אחריותו של המשתמש לפי סעיף 8.9 לעיל, לרבות תשלומים שישלמו לפי פסקי דין, הסכמי פשרה או הסכמים אחרים בקשר לנזק כאמור, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין וכל ההוצאות והנזקים האחרים הנובעים, במישרין או בעקיפין, לנזק כאמור.
8.11. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמש. השימוש באתר והשירותים הניתנים בו ניתנים כמות שהם. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו ועל המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר טרם רכישתו.
8.12. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, ועל המשתמש לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.
8.13. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). כמו כן, החברה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
8.14. החברה לא תהיה אחראית לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר על-ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה ולתוצאותיה.
8.15. החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות האתר ופעילותו. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר, תכניו ושירותיו. יובהר, כי האתר, תכניו ושירותיו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והחברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר לא יופרע ויינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין ו/או , באחריות כלשהי לכל מקרה שבו לא התאפשר שימוש באתר מהסיבות הנ"ל או מכל סיבה אחרת, למקרה בו עסקה לא התקבלה ו/או לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת שימוש באתר וביצוע עסקה.
8.16. החברה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או ביצוע עסקה בו, שלא על-פי תקנון זה ו/או בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר, תהיה עילת התביעה אשר תהיה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בתוך כך, החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע באתר, אף-על-פי שתפעל לשם כך ולמשתמש לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה הנובעת מכך. בכל מקרה, תוגבל אחריותה של החברה בקשר למוצר ו/או לאיחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר שנרכש באתר לנזקים ישירים בלבד, ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה, ובהיקף שלא יעלה על מחיר אותו מוצר.
8.17. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב הפרת תקנון זה ובכלל זה, פגיעה במוניטין, פגיעה מסחרית או כלכלית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, בעלי המניות שלה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על-פי תנאי התקנון או הדין אין לחברה אחריות לגביו או שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על- ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי תקנון זה.

9. אספקת המוצרים
9.1. החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על-ידי משתמש באתר לכתובת בישראל (כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה, כמען למשלוח ההזמנה), זאת תוך 7 ימי עסקים כאשר האספקה מתבצעת באמצעות דואר שליחים של חברת דואר ישראל או חברת משלוחים או תוך 14 ימי עסקים כאשר האספקה מתבצעת בדואר רשום, הכל מהמועד בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי/PayPal, אלא אם צוין אחרת ובהתאם למאפייני ההזמנה והמוצרים, למדיניות חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים ולמדיניות המשלוחים של החברה. לא ניתן יהיה לשנות את דרך האספקה לאחר השלמת העסקה.
9.2. המוצרים יסופקו למשתמש על-ידי חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים כאשר התקנון של חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים (או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את האספקה, ההובלה או המשלוח של המוצרים), יחול על כל אספקה, הובלה או משלוח של מוצר ויחייב את המשתמש. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים בקשר עם אספקת המוצר, ההובלה ו/או המשלוח. החברה רשאית לספק את המוצרים בעצמה, על-פי שיקול דעתה.
9.3. דמי המשלוח יתווספו להזמנה עם סיומה בהתאם למוצרים הכלולים בה ולמאפייניהם ובהתאם לדרך האספקה שנבחרה. בנוסף, יתכן חיוב שונה מחיובי משלוחים רגילים במקרה של פריטים רבים או כבדים או במשלוחים לישובים מרוחקים, אשר יחויבו בתוספת תשלום בהתאם לדרישת החברה, חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי. לעתים חלק מההזמנות ו/או המוצרים יהיו זכאים למשלוח חינם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שיפורסם באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את המוצרים הזכאים למשלוח חינם ו/או את הקריטריונים המזכים במשלוח חינם.
9.4. האספקה למשתמש בכתובת שמסר בעת ביצוע העסקה תהיה מוגבלת לאזור פעילות חברת דואר ישראל, חברת המשלוחים ו/או החברה. החברה רשאית להודיע למשתמש, כי אין באפשרותה לספק הזמנה למקום מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה, המשתמש לא יחויב בדמי משלוח ויהיה עליו לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי החברה או מאחת מחנויות החברה, בכתובות המופיעות באתר, בתיאום מראש ובמסגרת שעות ועל-פי הנחיותיה או יהיה רשאי לבטל את העסקה, זאת אלא אם החליטה החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את העסקה.
9.5. החברה מבצעת אספקה גם ליעדים נבחרים מחוץ לישראל. ניתן להתעדכן ביעדים באתר או מול שירות הלקוחות של החברה. לא ניתן לשלוח הזמנה ליעד מחוץ לישראל ישירות דרך האתר ועל משתמש המעוניין שהזמנה תסופק ליעד מחוץ לישראל לסמן זאת במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה וליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה על מנת לתאם את המשלוח ועלותו או לבקש שנציג החברה יצור עימו קשר. דמי המשלוח של אספקה ליעד מחוץ לישראל משתנים בהתאם למוצרים הכלולים בה ולמאפייניהם ובהתאם לדרך האספקה שנבחרה, ליעד, למדיניות משלוחים של הגורם המבצע את האספקה ולמדיניות המשלוחים של החברה ועל-פי שיקול דעתם. בנוסף, יתכן חיוב שונה במקרה של משלוח פריטים רבים או כבדים, אשר יחויב בתוספת תשלום בהתאם לדרישת הגורם המבצע את האספקה ו/או החברה ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, ככל הניתן וכל שיש בכך צורך, יקוזז המע"מ מגובה ההזמנה של משתמש הנמצא מחוץ לישראל ושהזמנתו ממוענת ליעד מחוץ לישראל.
9.6. המשתמש רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ללא חיוב בדמי משלוח (ככל שקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש). משתמש שבחר באפשרות זו יגיע בכוחות עצמו למשרדי החברה או לאחת מחנויות החברה בכתובות המופיעות באתר, בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות, ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לצורך איסוף הזמנתו. במקרה של איסוף עצמי, האחריות על המוצר תחול על המשתמש החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו. ניתן לבצע איסוף עצמי בתוך 14 ימי עסקים מהמועד בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי/PayPal אך לא לפני שקיבל המשתמש הודעה מהחברה, כי הזמנתו מוכנה לאיסוף מהמקום שבחר המשתמש לאיסוף ההזמנה, אלא אם צוין אחרת או נמסר למשתמש אחרת ובהתאם למאפייני ההזמנה והמוצרים ולמדיניות המשלוחים של חברה.
9.7. לעתים עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של הזמנה או מוצר מסוים בהזמנה. ההגבלות יכולות לנבוע מסיבות כגון משקל גבוה, גודל המוצר, מספר רב של מוצרים, מוצר שלא ניתן לקפלו או שקיפולו עלול להזיק לו, מען למשלוח הזמנה מרוחק, מוגבל לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת או נמצא מחוץ לאזורי החלוקה של חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים וכיו"ב. במידה שהזמנה כוללת מוצר שחלה עליו מגבלת משלוח, תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר, אם מוצר מסוים הנכלל בהזמנה ניתן למשלוח בדואר רשום בלבד או ניתן לאיסוף עצמי בלבד, כל אותה הזמנה תוגבל לדואר רשום או לאיסוף עצמי. למשתמש עומדת האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת, כאשר על המשתמש לשאת בדמי משלוח נוספים (ככל שאלו קיימים).
9.8. במקרה שהמשתמש בחר באספקה באמצעות דואר שליחים או חברת משלוחים יתכן שנציג חברת דואר ישראל או נציג חברת המשלוחים יצור קשר עם המשתמש על מנת לתאם עימו מועד וטווח שעות לאספקה. במקרה שהמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בביתו (בכתובת כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה כמען למשלוח ההזמנה), במועד האספקה ובטווח השעות שתואם עימו, יתואם עימו מועד אספקה נוסף, הכל בהתאם למדיניות חברת דואר ישראל, חברת המשלוחים ו/או מדיניות החברה ועל-פי שיקול דעתם.
9.9. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמני האספקה המפורטים בתקנון, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר עם חידוש המלאי, קבלת מוצר חלופי שווה ערך (ככל שקיים כזה), רכישת מוצר בעל ערך נמוך יותר וקבלת זיכוי למימוש באתר בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, רכישת מוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, הכל מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד או ביטול העסקה. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר או הקליד המשתמש.
9.10. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לעמוד בזמני האספקה המפורטים בתקנון ואף להקדימם יחד עם זאת, מובהר, כי זמני האספקה המפורטים בתקנון הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ועיכובים באספקת המוצרים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה אלא בצד שלישי כגון חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים. המשתמש מאשר, כי ידוע לו שאפשר שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער והחברה לא תישא באחריות בגין עיכובים באספקה ולא תהיה למשתמש כל דרישה, טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים אלה.
9.11. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון כהגדרתו בסעיף 7.1.1 לעיל ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתות, השבתות וכיו"ב. בנסיבות אלה של איחור או עיכוב באספקה תיידע החברה את המשתמש סמוך להיוודע הדבר ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי שווה ערך (ככל שקיים כזה), רכישת מוצר בעל ערך נמוך יותר וקבלת זיכוי למימוש באתר בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, רכישת מוצר בעל ערך גבוה יותר בתוספת תשלום בגובה ההפרש בין מחירי המוצרים, הכל מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד או ביטול העסקה והשבת כספו.
9.12. החברה תספק רק מוצר אשר שולמה עבורו התמורה במלואה.
9.13. החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. באזורים אלה, החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמו מראש או לבטל את העסקה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
9.14. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עסקים בלבד וזמני האספקה כפי שמצוינים בתקנון ו/או באתר כוללים רק את חישובם ונספרים החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי/PayPal של המשתמש (ימי א' עד ה' בכל שבוע קלנדרי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון). החברה כאמור, עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, זאת בכפוף למדיניות חברת דואר ישראל או חברת המשלוחים.
9.15. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו על גבי שובר ו/או תעודת משלוח ו/או הצגת אישור הזמנה ו/או חשבונית ו/או לדרוש כל אמצעי זיהוי אחר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כתנאי למסירה המוצר לידי המשתמש.
9.16. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח בכל עת וללא הודעה מוקדמת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף בכל עסקה הינו המחיר המופיע באתר במועד השלמתה.

10. קניין רוחני
10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, תכניו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם, מפרטיהם, אריזתם, תמונותיהם וכיו"ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו וכן כל מידע אחר המתפרסם או מוצג על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.
10.2. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצובים, דגמים וכיו"ב) כולו או חלקו, בין על-ידי המשתמש ובין אמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.
10.3. אין לעשות כל שימוש במידע ובנתונים המופיעים באתר, בבסיס הנתונים שלו, ברשימות המוצרים, בדגמים, בתמונות ובטקסטים המופיעים בו ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו ולהציגם במקום אחר, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ייעודיות ואין להפעיל ו/או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. 
10.4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
10.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בתוך כך, אין להציג את האתר, תכניו ו/או המוצרים הנמכרים בו בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר, תוכן האתר ו/או המוצרים הנמכרים בו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
10.6. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), השמות "נפרטיטי", NEFARTITI" ו- NEFARTT, שם החברה, המותג, שם האתר, שמות מתחם (Domain Name), סימני לוגו (logo), אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, פרסומות של החברה וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם כולם רכושה של החברה ובבעלותה הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
10.7. ככל שהחברה עושה שימוש באתר בסימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, מפרטים, שרטוטים, דגמים, עיצובים וכיו"ב) שנמסרו לה לפרסום על-ידי חברות אחרות או שהשימוש בהם אושר על-ידן, סימני המסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

11 . סודיות, אבטחה ופרטיות
11.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר וקיימת מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר, כפי שיפורט בהמשך, והחברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.
11.2. בעת שימוש באתר וגלישה בו נאסף מידע על המשתמש. מידע זה יישמר במערכות המחשב של החברה ו/או מי מטעמה. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, כתובת דואר אלקטרוני, מספר מכשיר נייד, פעולות שביצע באתר, מוצרים שרכש, פרטי עסקאות שביצע, אמצעי התשלום ששימשו אותו (לא פרטי כרטיס האשראי) וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, בעת שביצע הזמנה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, הדפים שבהם צפה המשתמש, ההצעות, המוצרים, השירותים והתכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה לאתר ועוד. החברה רשאית לשמור מידע זה ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, בין היתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, שיפור האתר ויצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך. המשתמש מודע לכך ומסכים בעצם שימושו באתר, כי החברה תשמור את המידע ותעשה בו שימוש כאמור.
11.3. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת ביצוע רכישה באתר, בעת הרשמה לאתר ו/או למועדון הלקוחות של החברה ו/או בעת הרשמה לרשימת הדיוור של החברה, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לביצוע אותה פעולה. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על-פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית במידה ויבקש לעשות שימוש באתר, לבצע בו רכישה, להירשם לאתר, למועדון הלקוחות ו/או לרשימת הדיוור. ללא מסירת הפרטים לא יוכל המשתמש לבצע פעולות אלה.
11.4. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות הפרטיות ו/או על-פי הוראות כל דין, וזאת על מנת –
11.4.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
11.4.2. לתפעל את האתר ולאפשר ביצוע עסקאות בו;
11.4.3. לצורך שמירת קשר עם המשתמש ושיפור התקשורת עימו;
11.4.4. לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר;
11.4.5. לשנות או לבטל שירותים, תכנים ומוצרים קיימים;
11.4.6. לצורך רכישת מוצרים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים לגביהם;
11.4.7. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי העניין של המשתמש.
11.5. החברה מעוניינת לשלוח אל המשתמש מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצריה ושירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אל המשתמש בכפוף לקבלת הסכמתו לכך באמצעות אישורו של התקנון בעת ביצוע הזמנה והרשמתו לרשימת הדיוור באתר, הכל בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ביכולתו לבטל את הסכמתו לחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: [email protected].
11.6. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יתייחס אל המשתמש אישית ולא יאפשר את זיהויו.
11.7. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.6 לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
11.7.1. העברת הפרטים לחברת האשראי/PayPal ו/או לחברה המספקת את שירותי סליקת כרטיסי האשראי לחברה, לשם קבלת אישור לביצוע העסקה וכן לגורם המספק את המוצרים למשתמש לצורך ביצוע האספקה;
11.7.2. אם המשתמש ירכוש מוצרים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת העסקה, למעט פרטי כרטיס האשראי;
11.7.3. לצורך מימוש האחריות על המוצרים;
11.7.4. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;
11.7.5. אם המשתמש יבצע באתר פעולות בניגוד לדין;
11.7.6. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
11.7.7. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי וכן במקרה שתתמזג עם צד שלישי או תמזג את פעילותה ו/או פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה.
11.8. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.
11.9. החברה רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר ו/או לפרסם בו. במקרה זה, המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבו של המשתמש. ה- Cookies כאמור, מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה, והחברה אינה אחראית על שימוש באתרים אלה.
11.10 החברה ו/או מי מטעמה מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ונוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. על כן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה ושרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ואין היא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ככל שגישה בלתי-מורשית תתרחש.
11.11. האתר הינו אתר מאובטח, כל הנתונים אשר יוזנו למערכת על-ידי המשתמש בעת הגלישה ו/או ביצוע פעולה או עסקה באתר, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL ,PCI), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. החברה אינה עושה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד שלישי שהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה על-ידי המשתמש. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש באמצעותו ביצע פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה מאחר שהחברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר, כי מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת כאמור מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, כהגדרתו בסעיף 7.1.1 לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

12. תנאים נוספים
12.1. החברה מנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות המבוצעות באתר. רישום זה בדבר הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בו ולנכונות הפעולות.
12.2. כל הודעה למשתמש תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידו במהלך ביצוע העסקה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך יום עסקים אחד מיום שנשלחה.
12.3. החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר, בדף החברה בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה, משוב, תיוג, שיתוף, תמונה ו/או תוכן כלשהו ("תוכן"), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב, כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר, בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת בכל עת וללא כל תמורה שהיא. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך שמרגע פרסום התוכן ו/או העלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר, לדף הפייסבוק של החברה ו/או למדיה חברתית אחרת, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר, כי היה מודע לכך בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה. המשתמש מאשר, כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש, כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
12.4. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של החברה ו/או למדיה חברתית אחרת ו/או להציג באמצעות אלה כל מידע, תמונה, תכנת מחשב, אמרה ו/או תכנים כלשהם העולים כדי לשון הרע, הסתה ו/או תרמית ו/או בלתי מדויקים, פוגעניים, שקריים, מסולפים, בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת, בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים ו/או בלתי חוקיים, מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו כדי להפר או לפגוע בזכויות החברה ו/או צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני וזכות לפרטיות). המשתמש יישא באופן בלעדי באחריות לכל הפרה של האמור לעיל על-ידו.
12.5. מובהר, כי הרשמתו של המשתמש לרשימת הדיוור של החברה באמצעות מסירת פרטים כגון: דואר אלקטרוני, מספר מכשיר נייד וכיו"ב וסימון במקום המיועד לכך באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל ברשימת התפוצה של החברה ולקבל הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו ללקוחות החברה ו/או לכלל הציבור, בין היתר, באמצעות שליחת הודעות לדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או מסרונים שיישלחו ישירות למכשירו הנייד.
12.6. לחברה קיים מועדון לקוחות. ניתן להירשם למועדון הלקוחות של החברה בכל עת על-ידי מסירת פרטים כגון: שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מספר טלפון ותאריך לידה, במקום המיועד לכך באתר, ללא קשר לביצוע רכישה באתר. החברה תפרסם מעת לעת מבצעים, הנחות, קופונים, הטבות תקופתיות והצעות מיוחדות לחברי מועדון הלקוחות, שיינתנו מעת לעת ויפורסמו באתר או במקום אחר או ישלחו לדואר האלקטרוני של המשתמש או במסרון למכשירו הנייד (ככל שהמשתמש נרשם לרשימת הדיוור), על-פי שיקול דעתה של החברה. החברה רשאית לעדכן או לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי החברות במועדון הלקוחות של החברה וכן את ההצעות, ההנחות, המתנות, המבצעים וההטבות הנ"ל ו/או להפסיקם.
12.7. ניתן להירשם לאתר בכל עת באמצעות לחצן הרשמה בדף הבית של האתר או בעת מילוי טופס ההזמנה בעת רכישת מוצרים באתר. משתמש אשר נרשם לאתר יוכל להתחבר למערכת האתר והוא לא יידרש למלא את פרטיו בעת ביצוע רכישות באתר, באופן אשר יהפוך את הליך הרכישה למהיר, יעיל ונוח.
12.8. תנאי תקנון זה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכן, מפיץ או שלוח בין החברה לבין המשתמש.
12.9. אם תנאי מתנאי התקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה זה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר, כמחייב.
12.10. תנאי התקנון מהווים את ההסכם המלא בין החברה לבין המשתמש בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולביצוע עסקה ו/או פעולות בו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לאתר ולתוכנו.

13. שירות לקוחות/יצירת קשר
לפרטים ולבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות האתר תחת הכותרת "צור קשר", בדואר אלקטרוני: [email protected], בטל': 04-9858192, בפקס': 04-9806697 או בדואר לכתובת: קיבוץ אילון, ד.נ. גליל מערבי 2284500. שעות הפעילות של שירות הלקוחות: בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 16:00. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה או הבהרה הנוגעת לאתר, לביצוע עסקה, להזמנות, מוצרים, מפרטים, דגמים, מידות, מאפיינים, שימוש, תחזוקה, אחריות, שירות וכל נושא אחר. שירות הלקוחות ישמח לעמוד לשירות המשתמש בכל שאלה ובכל נושא על מנת להנעים את חווית השימוש באתר וביצוע רכישה בו ולהפכה לפשוטה, יעילה ומהירה.

14. התיישנות
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה, טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה הקשורים לאתר, לשימוש באתר על-ידי המשתמש, לפעולות ולעסקאות שבוצעו במסגרתו, למוצרים המופיעים באתר ו/או להוראות התקנון, תוגבל לתקופה של 6 חודשים, וכלל הצדדים רואים בכך תקופת התיישנות מוסכמת כמשמעותה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

15. דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה ו/או כל פעולה בו, תהיה לבית משפט המחוזי בחיפה או לבית משפט השלום בעכו או לבית משפט לתביעות קטנות בעכו (לפי העניין) ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

עודכן ביום: 11.06.2018
טל"ח